Fetch Hand Wrench Buzzcut
Mystic Adept Gunman Mechanic Gunman